Forensic Roadmap

April 27, 2021

Khái niệm Digital Forensics (điều tra số) là một nhánh của ngành khoa học điều tra đề cập đến việc sử dụng các phương pháp, công cụ kỹ thuật khoa học đã được chứng minh để thu thập, bảo quản và phân tích dữ liệu trong các thiết bị kỹ thuật số với mục tiêu […]

-->